รู้จักเรา… เอแอล ออดิท

บริษัท เอแอล ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีและสอบบัญชีมืออาชีพ ที่พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ท่าน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ช่วยให้งบการเงินของท่านถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน และประมวลรัษฎากร เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษี และค่าปรับต่าง ๆ อีกต่อไป

บริษัท เอแอล ออดิท จำกัด ได้ขึ้นทะเบียน เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนั้นท่านสามารถวางใจได้กับการใช้บริการของสำนักงานของเรา