บริการของ เอแอล ออดิท

 • งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
 • งานภาษีอากรและวางแผนภาษี
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานกฎหมาย และงานบริหารงานบุคคล เงินเดือน และประกันสังคม
 • งานวางระบบบัญชี และประเมินระบบบัญชี
 • งานปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
 • งานที่ปรึกษาการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
 • งานตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence)
 • งานประเมินมูลค่าของกิจการ (Firm Valuation)
 • การจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน
 • การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
 • งานด้านบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • งานบริการด้านทะเบียนบริษัท

บริการทางด้าน นวัตกรรม บัญชีดิจิตอล

บริการ Accounting Chat Bot

ระบบบริหารจัดการเอกสารบัญชีดิจิตอล