บริการของ เอแอล ออดิท

  • งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
  • งานภาษีอากรและวางแผนภาษี
  • งานกฎหมาย และงานบริหารงานบุคคล เงินเดือน และประกันสังคม
  • งานวางระบบบัญชี และประเมินระบบบัญชี
  • งานปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
  • งานที่ปรึกษาการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
  • การจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน
  • การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
  • งานด้านบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • งานบริการด้านทะเบียนบริษัท